you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

Regulament de concurs "law, sweet law"

Schoenherr și Asociații SCA, societate civilă de avocați cu sediul în București, Bulevardul Dacia nr. 30 , et. 7, sector 1, cod poștal 010413, având cod fiscal RO17272298, cont bancar RO88BACX0000000020062310 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Grigore Mora, reprezentată legal prin domnul Sebastian Guțiu, în calitate de Avocat Coordonator (denumită în continuare „Organizatorul‟) organizează, în perioada octombrie 2023 – februarie 2024, ediția a treia a concursului de eseuri cu denumirea „law, sweet law‟ (denumit în continuare „Concursul‟).

Condiții de participare la Concurs

 • Concursul este destinat tuturor studenților aflați în anii al II-lea și al III-lea în ciclul de studii de licență la facultățile de Drept ale universităților din România (denumiți în continuare „Participanții"). Vor fi descalificate eseurile depuse de autori care nu îndeplinesc aceste criterii de calificare.
 • Termenii şi condiţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi
  Participanţii.
 • Participanții se vor putea înscrie numai individual la Concurs, urmând procedura de înscriere de mai jos. Nu vor fi acceptate eseurile transmise în numele unei echipe formate din doi sau mai mulți membri.
 • Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară și garantează că este autorul exclusiv al eseului, că eseul transmis are un conținut original, respectă legislația drepturilor de autor și că nu este copiat, în tot sau în parte, din alte surse. Eseurile vor avea menționate la finalul acestora, în mod expres, sursele de informare şi de documentare. Vor fi descalificate eseurile care se dovedesc a fi plagiate în orice proporție.
 • Toți Participanții valabil înscriși la Concurs devin eligibili pentru programul de internship derulat de către Organizator în perioada iulie-august 2024 (denumit în continuare „Internship"). Internship-ul constă într-un stagiu de practică plătit, cu durata de una-două luni, derulat la sediul Organizatorului.
 • Selectarea unui Participant de către Organizator pentru derularea unui stagiu de practică nu este condiționată de câștigarea unui premiu în cadrul Concursului, iar câștigarea unui premiu în cadrul Concursului nu implică automat că Participantul respectiv va fi invitat să deruleze un stagiu de practică.

Selectarea temei. Redactarea eseurilor

Organizatorul propune, în cadrul Concursului, șase teme distincte de eseu, după cum urmează:

 • „Crowdfunding vs. oferta publică inițială (IPO). Asemenări și deosebiri‟ (domeniul banking & finance and capital markets). Cerințe suplimentare legate de tema din domeniul banking & finance and capital markets: vă încurajăm să descrieți atât aspecte legale, cât și practice și să vă concentrați, ca studiu de caz, pe SeedBlink (www.seedblink.com – prima platforma de crowdfunding autorizată în România) și pe BVB (www.bvb.ro – Bursa de Valori București). 
 • „Schimbul de informații sensibile între concurenți – practica recentă a autorităților de concurență la nivel european‟ (domeniul competition, EU & foreign trade).

 • Oricare dintre aceste două teme pentru categoria corporate/ mergers & acquisitions: (i) „Structurarea ofertei pentru a satisface nevoile ambelor părți în tranzacțiile de fuziuni și achiziții” sau (ii) „Precauții specifice atunci când se intră într-o tranzacție de fuziuni și achiziții” (domeniul corporate/ mergers & aquisitions).
 • „Sistemele de supraveghere video în spațiul public. Condiții pentru implementarea lor în conformitate cu cerințele GDPR.” (domeniul data protection). Cerințe suplimentare legate de tema din domeniul data protection: Se vor avea în vedere: (i) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (ii) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, (iii) Ghidul Comitetului European pentru Protectia Datelor (EDPB) nr. 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en), (iv) Practica Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 • „Sancțiunea contravențională complementară, măsură administrativă și civilă – întinderea conceptului, termenul de prescripție aplicabil, condiții de validitate a actului de sancționare (nulitate absolută vs. nulitate relativă)‟ (domeniul dispute resolution). Cerințe suplimentare legate de tema din domeniul dispute resolution: pentru a realiza analiza acestor elemente, alegeți trei astfel de sancțiuni din legislația specială cu trimitere la practica judecătorească.
 • „Posibilitatea edificării unei construcții (e.g. etaje suplimentare, parc fotovoltaic) pe imobilul-construcție aparținând altei persoane‟ (domeniul real estate).Cerințe suplimentare legate de tema din domeniul real estate: vă rugăm să plecați de la următoarele ipoteze – (i) terenul și construcția edificată sunt deținute de același proprietar; (ii) terenul și construcția au proprietari diferiți; (iii) terenul și construcția sunt deținute în coproprietate,

(denumite în continuare „Temele‟). Fiecare Participant va alege una dintre Teme și va redacta un eseu cu privire la Tema aleasă. Fiecare Participant va putea trimite un singur eseu, care va trata doar una dintre Teme. Vor fi descalificate toate eseurile Participanților care încalcă această regulă.

Lungimea eseurilor. Condiții de formatare

 • Eseurile vor fi redactate în limba română, format .doc (Microsoft Word), font Verdana 10, spațiere la 1 rând, aliniere Justify.
 • Un eseu va avea maximum 3 pagini A4 (/ maximum 1.300 de cuvinte). Menționarea bibliografiei nu va fi luată în calcul la stabilirea lungimii eseului.

Procedura de înscriere

 • Înscrierea la Concurs se va face online, prin completarea formularului disponibil la următorul link: https://www.schoenherr.eu/apply-online/. Participanții vor completa obligatoriu următoarele câmpuri ale formularului:
   • nume, prenume, e-mail, număr de telefon și țara („România‟) - în câmpurile marcate ca atare;
   • mențiunea „law sweet law‟ - în câmpul „comments‟;
   • Curriculum Vitae în limba engleză, format .doc (Microsoft Word), din care să reiasă în mod clar facultatea la care sunt înscriși și anul de studii - în câmpul „CV‟;
   • eseul redactat conform celor de mai sus - în limba română, format .doc (Microsoft Word), font Verdana 10, spațiere la 1 rând, aliniere Justify și maximum 3 pagini A4 (/ maximum 1.300 de cuvinte) - în câmpul „additional file‟.
 • Termenul limită pentru înscrierea la Concurs este 15 decembrie 2023, ora 23:59 (inclusiv). Eseurile transmise cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare.
 • Confirmarea înscrierii se va realiza prin mesajul automat de confirmare generat la completarea formularului online.

Programul de desfășurare a Concursului

 • Termenul limită pentru înscrierea la Concurs, realizată prin încărcarea în formularul online de la link-ul menționat mai sus a eseului și a documentelor și detaliilor suplimentare indicate anterior, este 15 decembrie 2023, ora 23:59 (inclusiv).
 • Până in ianuarie 2024, Organizatorul va analiza eseurile depuse cu îndeplinirea condițiilor din prezentul Regulament.
 • Organizatorul îi va selecta, dintre Participanți, pe autorii celor mai bune eseuri aferente fiecăreia dintre cele șase Teme. Participanții finaliști astfel selectați vor putea fi invitați la un interviu, care va fi organizat la sediul Organizatorului și/sau online.
 • Pe 19 februarie 2024, Organizatorul va anunța câștigătorii Concursului și le va înmâna acestora Premiile.

Premii

 • Pentru desemnarea câștigătorilor la Concurs vor fi avute în vedere coerența, claritatea în exprimare, originalitatea, organizarea și fundamentarea ideilor exprimate în cadrul eseului, precum și prestația Participanților selectați în cadrul interviurilor organizate (inclusiv abilități de comunicare și persuasiune, structurarea discursului). Eseurile, ca și prestația din cadrul interviului, vor fi punctate de la 1 la 10 (10 fiind cel mai mare punctaj). Punctajul final alocat fiecărui Participant va fi calculat ca medie aritmetică a punctajului obținut de eseu, respectiv în interviu.
 • La finalul Concursului vor fi acordate 6 premii, în valoare totală netă de 18.000 de lei astfel: câte un premiu, în valoare de 3.000 de lei fiecare, pentru fiecare dintre Participanții care au obținut cel mai mare punctaj în legătură cu fiecare Temă de eseu în parte.
 • În cadrul Concursului, nu este posibilă cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulţi terţi.
 • Dacă Participanții declarați câștigători nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, respectiv datele de contact și bancare, conform indicaţiilor Organizatorului în momentul afişării câştigătorilor, în termen de maximum 72 de ore de la data anunțării rezultatului Concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

Acordarea premiilor

 • În termen de 5 de zile de la data informării privind desemnarea sa drept câștigător al Concursului, Participantul îi va transmite Organizatorului datele contului bancar în care să se efectueze plata premiului.
 • Plata premiului în bani se va face la valoarea netă și se va realiza prin virament bancar în contul câștigătorului.

Taxe și impozite

 • Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a câștigătorului.

Regulamentul Concursului

 • Participarea la acest Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiționată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, anunțând în cel mai scurt timp posibil modificările efectuate pe pagina web eu.
 • Regulamentul este întocmit conform legislației aplicabile în România și este disponibil pe pagina web eu, fiind accesibil pe întreaga durată a Concursului.

Litigii

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă. Competența de a soluționa orice dispute decurgând din sau legate de Regulament revine instanțelor judecătorești de la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către Participanți.
 • Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.
 • Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

Prevederi finale

 • Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
 • Pentru mai multe informaţii referitoare la Concurs, vă rugăm să trimiteți un e-mail la a.lupsor@schoenherr.eu

 

back Aplică aici