you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

22 March 2021
newsletter
czech republic

Česká republika: Aktuality v oblasti pracovního práva v otázkách a odpově-dích

1. Povinné testování zaměstnanců

Kterých zaměstnanců se povinnost zajistit testování týká?

A.Zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci:

Od 3. března 2021 jsou zaměstnavatelé povinni pro své zaměstnance zajistit POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test, nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 12. březnu 2021.

Od 12. března 2021 smí zaměstnavatel umožnit osobní přítomnost na pracovišti jen těm zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR test, POC antigenní test nebo jiný test poskytnutý zaměstnavatelem přímo na pracovišti.

B. Zaměstnavatelé s alespoň 50 (a méně než 250) zaměstnanci:

Mají stejné povinnosti jako zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci s tím rozdílem, že lhůty k plnění povinností byly:

 • Povinnost zajistit POC antigenní testy od 5. března 2021;
 • Povinnost vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili testy od 8 března 2021;
 • Povinnost umožnit vstup na pracoviště zaměstnancům s negativním výsledkem od 15. března 2021.

C. Zaměstnavatelé s alespoň 10 (a méně než 50) zaměstnanci:

Mají stejné povinnosti jako zaměstnavatelé výše s tím rozdílem, že lhůty k plnění povinností jsou:

 • Povinnost zajistit POC antigenní testy od 17. března 2021;
 • Povinnost vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili testy od 19. března 2021;
 • Povinnost umožnit vstup na pracoviště zaměstnancům s negativním výsledkem od 26. března 2021.

Jakou formou může být testování zajištěno?

U poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo jiného externího dodavatele zdravotních služeb (testovací centra). Zaměstnavatel také může zajistit antigenní testy k provádění laickou osobou, tj. k samotestování. Návod (česky) je zde.

Seznam antigenních testů pro laické testování naleznete (česky) na tomto odkazu. Seznam bude průběžně aktualizován.

Jsou testy zaměstnavatelům propláceny?

Zaměstnavatel bude mít nárok na příspěvek od VZP ve výši 60 Kč za jeden test; nejvýše 4 testy na jednoho zaměstnance a měsíc (tj. 240 Kč/zaměstnanec/měsíc).

Jednou měsíčně zaměstnavatel vykáže vůči zdravotní pojišťovně testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím vyplněného formuláře, vzor zde:  přehled o provedených testech (česky).

Je zaměstnanec povinen test podstoupit?

Ano, zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit (nejpozději při příchodu na pracoviště), ledaže:

 • zaměstnanci pracují formou home office a nedostavují se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili);
 • již prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19; nebo
 • prokážou se certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Co když zaměstnanec odmítne bezdůvodně test podstoupit?

Zaměstnavatel bude povinen neumožnit takovému zaměstnanci vstup na pracoviště. Bude se jednat o překážku na straně zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy.

Dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí se v takovém případě bude nejspíše jednat o omluvenou absenci (nicméně názory odborné veřejnosti se však v této otázce různí.

Má zaměstnavatel informace o výsledcích testů uchovávat?

Ano, zaměstnavatel je povinen výsledky testů uchovávat, aby mohl splnění své povinnosti zajistit testování zaměstnanců při případné kontrole prokázat.

Taktéž lze doporučit, aby byly uchovávány veškeré doklady o zakoupených a provedených testech tak, aby je mohl zaměstnavatel doložit k jejich proplacení (spolu s vyplněným formulářem, viz výše).

Kterých zaměstnavatelů se povinnost testování netýká?

Zaměstnavatelé s méně než 10 zaměstnanci povinnost zajistit testování zaměstnanců nemají, nicméně je jim doporučeno.

2. Rozvázání pracovního poměru dohodou (nikoli z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele)

Mají zaměstnavatelé povinnost zajišťovat pro své zaměstnance respirátory?

Ano, zaměstnavatelé mají od 1. března 2021 povinnost zajistit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimál-ně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska, nebo
 • obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
 • a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

Povinnost neplatí, pokud změstnanec v odbě výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

3. Programy Antivirus a mimořádný příspěvek v karanténě

Jaké příspěvky je aktuálně možné čerpat z programu Antivirus?

Režim A : Kompenzace nákladů zaměstnavatelů, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa. Poskytuje se příspěvek ve výši max. 80% vyplacené mzdy včetně odvodů, maximálně 39.000,-Kč/zaměstnanec/měsíc.

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (níže).

Režim A Plus : Kompenzace nákladů zaměstnavatelů, jejichž provoz byl uzavřen/výrazně omezen opatřeními vlády/MinZdr/orgánů ochrany veřejného zdraví. Poskytuje se jen za dobu trvání tohoto omezení, a to ve výši 100% vyplacené mzdy, včetně odvodů, maximálně 50.000,-Kč/zaměstnanec/měsíc.

Režim B : Kompenzace náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce. Poskytuje se příspěvek ve výši max. 60% vyplacené mzdy včetně odvodů, maximálně 29.000,- Kč/zaměstnanec/měsíc.

Všechny programy lze nově (od 1.3.2021) čerpat jen na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň tři měsíce ke dni podání měsíčního vyúčtování.

Aktuálně byl program Antivirus prodloužen do konce dubna 2021.

Co je Izolačka?

Jedná se o mimořádný příspěvek a do výše 370,- Kč za den navíc k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.

Odkdy ji bude možné čerpat?

Zpětně od 1. března 2021 do 30. dubna 2021.

Jak bude zaměstnancům vyplácena?

Zaměstnavatel ji bude vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské každý kalendářní den po dobu 14 dnů.

Podmínkou je, že zaměstnanci byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné). Na příspěvek budou mít nárok i zaměstnanci pracující na základě dohod mimo pracovní poměr, pokud si hradí nemocenské pojištění (při příjmu nad 3.500,- Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10.000,- Kč u dohody o provedení práce).

Na izolačku nebudou mít nárok ti zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, ledaže se jednalo o pracovní cestu.

Jak bude zaměstnavatel uplatňovat náhradu za vyplacený příspěvek?

Poskytnutý příspěvek k náhradě mzdy si zaměstnavatel odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Důležité upozornění: Informace obsažené v tomto newsletteru mají pouze obecný charakter. Obsah tohoto newsletteru nenahrazuje právní služby v konkrétní otázce.

Please find the English version here.

 

Author: Marie Gremillot

Marie
Gremillot

Attorney at Law

czech republic