you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

19 April 2023
newsletter
czech republic

News from the Czech and European regulation of financial institutions for April 2023

Find the Czech version of this article below.

Regulation of crypto-assets

20/04: The European Parliament – Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-Assets and amending Directive (EU) 2019/1937 ("MiCA Regulation") – On 20 April 2023, the European Parliament approved the MiCA Regulation, which will enter into force on the 20th day after its publication in the Official Journal of the EU. It is now expected to come into force as early as 2024. The MiCA Regulation applies to the issuance, offering and admission to trading of crypto-assets and the provision of certain crypto-asset services in the EU. Among other things, it provides uniform rules on transparency requirements for the offering and admission to trading of crypto-assets on a trading platform, the authorisation of crypto-asset service providers and the protection of clients of crypto-asset service providers.

ESG

27/04: EBA and EIOPA – Draft updated version of the taxonomy architecture – The European Banking Authority (EBA) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) have jointly published a draft revised version of the reporting taxonomy architecture. The draft is primarily aimed at entities developing solutions for the regulatory reporting mandated by the taxonomy. The proposal includes changes to the existing architecture, in particular to facilitate the exchange of data with competent authorities.

Banks and financial institutions

26/04: EBA – Opinion on the RTS in relation to supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and criteria for determining large declines in equity and net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU – The EBA issued an opinion in relation to technical standards on the specification of supervisory shock scenarios (RTS SOT). The EBA maintains the methodology for assessing a large decline but proposes to replace the original level that already triggered a "large decline" from 2.5 % of tier 1 capital to 5 % of tier 1 capital.

25/04: EBA – Draft technical standards specifying the determination by originator institutions of the exposure value of synthetic excess spread (SES) under Article 248(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) – The EBA has developed draft technical standards to specify the calculation of the different components of the exposure value.

18/04: European Commission: Q&A: Reforming the framework for bank crisis management and deposit insurance – The EC has published a Q&A on bank crisis management and deposit insurance.

12/04: ESAs – Consultation paper containing proposed modifications to the Commission's Delegated Regulation (SFDR RTS) on the Sustainable Funding Disclosure Regulation (SFDR) – The European Supervisory Authorities ESMA, EBA and EIOPA have jointly produced a consultation paper containing proposed modifications to the RTS on sustainability disclosures in the financial services sector SFDR RTS (Commission's Delegated Regulation), complementing the SFDR (Regulation). Among other things, the consultation paper extends the list of universal social indicators for the disclosure of the principal adverse environmental and social impacts of investment decisions, e.g. earnings from non-cooperative tax jurisdictions / interference in the formation of trade unions. The consultation paper also provides additional information on products disclosures. regarding decarbonisation targets. It also specifies how sustainable investments "do not significantly harm" the environment and society. Templates for pre-contractual and periodic disclosures on financial products have been simplified.

Investment companies and investment funds

19/04: Parliament of the Czech Republic – Amendment to the Act on Investment Companies and Investment Funds – On 19 April, an amendment to Act No. 240/2013 Coll. was published in the Collection of Laws, which stipulated that the provision of key information pursuant to Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council is also considered to be the fulfilment of the obligation to provide key information relating to a collective investment fund.

AML

12/04: Government – Amendment to the Act on Selected Measures against Legitimisation of the Proceeds of Crime and Financing of Terrorism – On 12 April, the Government approved a draft amendment to Act No. 253/2008 Coll., on Selected Measures against Legitimisation of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism ("AML Act"). Among other things, the amendment modifies the scope of obliged persons covered by the AML Act (e.g. newly insolvency/restructuring administrator), removes the exemption for operators of certain types of internet gambling, and explicitly mentions dealers in precious stones and precious metals. The amendment also explicitly provides for the possibility of not carrying out customer due diligence in cases where an investigation of a suspicious transaction could be thwarted. The upper limit of the fine for persons responsible for the introduction and application of the internal policy system is increased from CZK 5m to CZK 10m. The government submitted the amendment to the Chamber of Deputies for approval on 4 May 2023.

 


Schoenherr regulatorní žurnál – duben 2023

Regulace kryptoměn

20/04: Evropský parlament – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937 (dále jen „Nařízení MiCA“, dle anglického názvu Markets in Crypto-Assets) – dne 20. dubna 2023 schválil Evropský parlament Nařízení MICA, které vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Jeho účinnost se nyní očekává již v roce 2024. Nařízení MiCA se vztahuje na vydávání, nabízení a přijímání kryptoaktiv k obchodování a poskytování některých služeb v oblasti kryptoaktiv v EU a stanoví mimo jiné jednotná pravidla pro požadavky na transparentnost nabízení a přijímání kryptoaktiv k obchodování na obchodní platformě, udělení povolení pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy a ochranu klientů poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy.

ESG

27/04: EBA a EIOPA – Návrh aktualizované verze architektury taxonomie - Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) společně zveřejnily návrh upravené verze architektury taxonomie týkající se výkaznictví. Návrh je určen především subjektům, které vyvíjí řešení pro regulatorní výkaznictví, jež taxonomie ukládá. Návrh obsahuje změny stávající architektury, zejména s cílem usnadnit výměnu dat s příslušnými orgány.

Banky a finanční instituce

26/04: EBA- Stanovisko k RTS ve vztahu k dohledovým šokovým scénářům, společným modelovacím a parametrickým předpokladům a ke kritériím určení velkého poklesu hodnoty vlastního kapitálu a čistého úrokového výnosu v souladu s čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU– EBA vydala  stanovisko v souvislosti s technickými standardy ke specifikaci dohledových šokových scénářů (RTS SOT). EBA zachovává metodiku posouzení velkého poklesu, avšak navrhuje nahradit původní hodnotu, která již zakládala tzv. velký pokles z 2,5 % kapitálu tier 1 na hodnotou 5 % kapitálu tier 1. Změna je příslušnými orgány považována za nutnou s ohledem na současnou úroveň a vývoj úrokových sazeb.

25/04: EBA – Návrh technických standardů specifikujících určení hodnoty expozice institucí, které jsou původci syntetického nadměrného rozpětí (SES) podle čl. 248 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) – EBA vypracovala návrh technických standardů, v rámci kterých dochází k upřesnění výpočtu jednotlivých složek hodnoty expozice.

18/04: Evropská komise: Q&A: Reforma rámce pro řešení bankovních krizí a pojištění vkladů – EK zveřejnila Q&A v oblasti krizového řízení bank a pojištění vkladů.

12/04: ESAs – Konzultační dokument obsahující navrhované úpravy nařízení Komise v přenesené pravomoci (SFDR RTS) k nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR)­ – Evropské orgány dohledu ESMA, EBA a EIOPA společně vypracovaly konzultační dokument obsahující navrhované úpravy RTS o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb SFDR RTS, které doplňuje nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR). Konzultační dokument mj. rozšiřuje seznam univerzálních sociálních ukazatelů pro zveřejňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na životní prostředí a společnost, např. příjmy z nespolupracujících daňových jurisdikcí / zásahy do zakládání odborových organizací. Dále konzultační dokument poskytuje doplnění informací o produktech týkajících se cílů dekarbonizace. Dále je upřesněno, jak udržitelné investice „významně nepoškozují“ životní prostředí a společnost. Zjednodušení se dočkaly šablony pro předsmluvní a pravidelně zveřejňované informace o finančních produktech.

Investiční společnosti a investiční fondy

19/04: Parlament ČR – Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech – Dne 19.4. vyšla ve sbírce zákonů novela zákona č. 240/2013 Sb., která stanovila, že za splnění povinnosti poskytnout sdělení klíčových informací týkajících se fondu kolektivního investování se považuje také poskytnutí sdělení klíčových informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

AML

12/04: Vláda – Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – dne 12. dubna schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V novele se mimo jiné upravuje rozsah povinných osob, na které se AML zákon vztahuje (nově např. insolvenční/restrukturalizační správce), odstraňuje se výjimka pro provozovatele určitých druhů internetových hazardních her a explicitně se uvádějí obchodníci s drahými kameny a drahými kovy. Novela zároveň explicitně upravuje možnost neprovedení kontroly klienta v případě, kdy by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu. Horní hranice pokuty pro osoby zodpovědné za zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad se zvyšuje z 5 na 10 milionů Kč. Vláda předložila 4. května 2023 návrh zákona ke schválení Poslanecké sněmovně.

authors: Ondřej Havlíček, Kristýna Tupá, Martin Svoboda

Ondřej
Havlíček

Partner

czech republic

co-authors